Firma SW Morava s.r.o. je autorem a dodavatelem ekonomického informačního systému Xenon.

 

V roce 1999 byla oslovena firmou OZO Ostrava s.r.o. požadavkem zapracovat do IS Xenon modul pro evidenci nádob odvozu odpadu. Po několikaměsíční analýze byl na závěr roku 1999 zapracován do IS Xenon tento nový modul, který byl k 1.1.2000 v OZO Ostrava s.r.o. úspěšně zprovozněn.

 

 

 

 

 

Architektura IS Xenon je modulární, což znamená, že jednotlivé moduly mohou být instalovány v různých kombinacích s vazbami na okolí.

 

Moduly jsou datově provázány, to znamená, že data již jednou pořízena v některém z modulů není nutno pořizovat v jiném modulu. Data se mezi moduly předávají buď dávkovým přenosem nebo přímou vazbou, což se děje volbou nastavení parametru podle technických podmínek a přání uživatele.

 

Modul „Evidence nádob a zpracování odpadu“ plně využívá funkcí a tabulek ostatních modulů IS Xenon, hlavně  Fakturace, Saldokonto , Účetnictví a Prodejní ceny.

 

 

 

Vlastní evidence všech odpadových nádob

 

Tento okruh funkci slouží k pořizování a údržbě základní evidence o odběratelích, smlouvách, nádobách. Tato data pak tvoří datovou základnu pro všechny další funkce.

 

Fakturace odvozů

 

Ceny    – základní sazba je za měsíční období, cena ze jeden den je 1/30 měsíční sazby

Několik úrovní cen.

- Ceny pro podnikatele. Mohou být pro všechny stejné nebo speciální pro významné odběratele

- Ceny pro obce, každá obec svoje speciální nebo skupina obcí stejné, …

- Ceny pro občany a bytová družstva stanovené obci

 

Fakturace nádob podnikatelů.

Měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční faktury (Nastavitelné u každého odběratele libovolně např. podle množství odvážených nádob. Měsíčně posílat faktury na řádově stokoruny není efektivní)

 

Fakturace nádob občanů a bytových družstev.

Tato fakturace má dvě části. Za jinou cenu včetně DPH se fakturuje příslušné obci a za jinou cenu bez DPH se posílá složenka občanovi nebo faktura bytovému družstvu.

 

Tato část plně využívá tabulek a funkcí modulů „Fakturace“ a „Prodejní ceny“ IS Xenon. Funkce automaticky vytvoří faktury v modulu „Fakturace“ a s takto vytvořenými fakturami se již zachází standardními postupy IS Xenon.

 

Přijímací, změnové řízení

 

Základním požadavkem na tuto funkci bylo co nejvíce omezit „papírování“ a veškeré změny evidovat a provádět v elektronické podobě.

IS tedy eviduje požadavky na přistavení nových nádob, stažení nádob, výměnu nádob. Pracovník zodpovědný za tyto činnosti může kdykoli realizovat příslušné požadavky, které se mu dle druhu ukládají do společných zásobníků požadavků.

 

Součástí modulu je i skupina funkcí pro automatizovanou evidenci a následné řešení reklamací spojených se službou odvozu odpadu.

 

Svozové linky (harmonogramy)

 

Každý typ odvozu je kvantifikován počtem odvozů za určené období (např. týden).

Svozové linky (harmonogramy) představují uspořádané seznamy nádob odvážených určitý den v týdnu určitým autem. Nádoba musí být zařazena v tolika svozových linkách, aby byl naplněn počet odvozů stanovených typem odvozu nádoby. (Programově ošetřeno)


 

 

 

 

Odběratelé

3 základní skupiny odběratelů:

-         Podnikatelé

-         Bytová družstva

-         Občané

Každá z těchto skupin má v systému odlišný způsob zpracování dat.

O každém odběrateli se evidují údaje potřebné pro správné vystavení faktur, složenek

 

 

Smlouvy

S jedním odběratelem může být podepsáno několik smluv. (většinou jedna platná)

 

 

Odpadové nádoby

Součástí každé smlouvy jsou jednotlivé odpadové nádoby.

Každá nádoba je identifikována inventárním číslem a její umístění je členěno ve stromové hierarchii:

Obec - Městský obvod - Městská část – Ulice - Číslo popisné, orientační

Nádobu identifikuje rovněž:

Typ nádoby – Typ odvozu

Evidence na dny:

Datum přistavení – Datum stažení

 

 

Dodatky, pozastávky

            Ke každé nádobě je možno pořídit za libovolné období (na dny) pozastávky (z nějakého důvodu se neodváželo) nebo dodatky (nebyl ještě zaevidován a již se odváželo, …). Takto pořízená data se při nejbližší příležitosti vyfakturují - dobropisují.

 

 

Doklady o přistavení, stažení,….

            Pracovník zodpovědný za přistavení nových nádob, stažení nádob, výměnu nádob vybírá ze zásobníku tyto požadavky a zařazuje je na příslušné doklady, které se tisknou ve tvaru pro potvrzení převzetí.

 

Svozové linky (harmonogramy)

            Zařadit všechny nádoby do harmonogramů je náročná práce při prvotním pořízení. Další následné změny jsou již jednoduché a rychlé, čímž je možné mít stále k dispozici aktuální harmonogram každého rozvozu. Z nádoby je samozřejmě k dispozici náhled na svozové linky, do kterých je nádoba zařazena. Jednoduše tedy lze odpovědět na otázku kdy se příslušná nádoba odváží.


 

 

 

Sběrná místa OZO Ostrava

            Modul umožňuje nastavení více sběrných, kontaktních míst a následné programové replikace dat do centra a zpět.

 

 

Obecní úřady

            V souladu s novým zněním zákona o komunálním odpadu sílí požadavek obcí na propojení evidence nádob s evidencí občanů.

 

           

Programové vybavení bylo vytvořeno v souladu  s platným zněním následujících zákonů a sbírek :

Zákon 337/1997 Sb.

                Zákon 338/1997 Sb.

Zákon 125/1997 Sb.

Zákon 185/2001 Sb.

 

Zpět na stránku 'Odpad'