Mezi ekonomické moduly patří:

   Faktury došlé

Modul umožňuje přehlednou evidenci přijatých faktur se všemi údaji jak o samotném dokladu, tak i o firmě, která jej vystavila.

Ke standardním funkcím patří snadná oprava údajů a rozkontace faktury dle účetního předpisu.

   Pokladny

Modul evidence pokladny byl vytvořen pro zjednodušení evidence pokladní knihy a pro úsporu času při vypisování příjmových a výdajových pokladních dokladů. Součásti pořízení dokladu je i účetní rozkontace.

   Banka, saldokonto

Modul „Banka  a saldokonto“ umožňuje komplexní evidenci a práci pohledávkami a závazky firmy. Součásti modulu je sledování pohybu na bankovních účtech firmy.

Závazky se do moduly převádějí automaticky z modulu „Faktury došlé“ nebo přímým vstupem uživatele. Pohledávky z modulu „Fakturace“ nebo přímým vstupem uživatele. Automatizovaně se převádějí pokladní (hotovostní) úhrady faktur (došlých i vydaných) z modulu „Pokladny“. Tyto úhrady může opět pořídit uživatel ručním vstupem.

Bankovní obraty je možné pořídit ručně nebo automaticky převést z SW bank.

Párování - účtování bankovních obratů probíhá automaticky podle nastavených kritérií (variabilní symbol, částka k úhradě, bankovní účet), automaticky nespárované položky (nesouhlas variabilního symbolu, částky, apod.) lze spárovat ručně. Potvrzený bankovní obrat přebírá účetní předpis z dané faktury.

Modul obsahuje všechny možnosti automatického párování ( proti pohledávkám, proti závazkům, proti zálohovým fakturám, proti poplatkům z prodlení, vzájemné párování obratů, vzájemné párování neplacených dobropisů )

Modul dále obsahuje možnost provádění vzájemných zápočtů ( libovolný počet pohledávek i závazků ), vystavování upomínek, vyhodnocení poplatků a úroků z prodlení, vystavování penalizačních faktur, postoupení pohledávek, závazků, kapitalizace (odepisování) nedobytných pohledávek a jiné.

Ke standardním tiskovým výstupům modulu patří rekapitulace pohledávek a závazků dle firmy včetně kategorizace (ve lhůtě, po lhůtě splatnosti ve 4 volitelných kategoriích prodlení).

Speciální možnosti, kterou nemá snad žádný ekonomický IS na našem trhu je tisk sestav pohledávek a závazků zpětně k datu. Modul umí rekonstruovat stav pohledávek i závazků k libovolnému datu zpětně.

Do účetnictví automaticky vstupují data účtování bankovních obratů, účtování kurzovních rozdílů, účtování haléřových rozdílu faktura - platba.

   Finanční operace

Modul „Finanční operace“ slouží firmě pro správu bankovních převodů (debetních i inkasních) a jejich následné distribuci k finančním institucím (bankám).

Modul umožňuje efektivně provádět klasifikaci (priority placení) bankovních převodů, výběry dat pro úhrady, vystavování jednotlivých i hromadných příkazů k úhradě z různých bankovních účtů firmy, převod vybraných dat do software bank.

Modul obsahuje i funkce pro dávkový přenos dat složenek pro Českou poštu.

   Majetek

Modul slouží k vedení evidence hmotného i nehmotného majetku. Řeší problematiku daňových i účetních odpisů. Algoritmus odpisování je lehce nastavitelný dle přání uživatele. Standardní sestavy jsou orientovány jednak účetně a jednak pro potřeby inventur a obecných přehledů.

   Periodické platby

Úkolem modulu periodické platby je evidence opakujících se účetních operací ve vztahu k obchodním partnerům (odběratelům i dodavatelům). Jako příklad dodavatelské (došlé) periodické platby (smlouvy) lze uvést leasingovou smlouvu směrem k leasingové společnosti. Jako příklad odběratelské (vydané) periodické platby může sloužit nájemní smlouva s nájemci firemních prostor.

Modul funguje jako generátor účetních a finančních zápisů do modulů „Banka, saldokonto“, „Finanční operace“, „Účetnictví“ a  u odběratelských plateb do modulu „Fakturace“.

K dalším možnostem modulu patří historie úhrad a výhled budoucích objemů plateb a příjmů.

Zpět na stránku modulů.