Modul „Účetnicví“ zastřešuje nejen skupinu „Ekonomické moduly“, ale i skupiny „Mzdy, personalistika“, „Nákup“, „Výroba“, „Odbyt“, tedy celý podnikový IS.

Hlavní funkcí modulu je kontrola dodržování podnikové metodiky účtování. Účetnictví má v podniku dvojí funkci. Jednak slouží jako evidence požadovaná státem (FÚ) a jednak poskytuje řídícím pracovníkům firmy informace potřebné pro jejích rozhodování.

  K výstupům z modulu „Účetnictví“ patří standardní státem ( FÚ ) požadované výkazy ( výkaz DPH, výsledovka, rozvaha ) a výkazy potřebné pro řízení firmy.

  Pro plynulou práci je možno navolit účtování ve více účetních obdobích (do účetního období se může účtovat do doby, než vedoucí účetní toto období neuzamkne), ukončení a zahájení roku řeší automatické převody stavu účtů.

   Možnosti vstupu dat

  Modul účetnictví shromažďuje všechny účetní data podniku ať již vznikla v IS Xenon nebo v jiném IS a do IS Xenon jsou importována a nebo byla mimo IS pořízena manuálně.

Je běžnou praxí, že firma má v podnikovém IS software od různých dodavatelů. Modul „Účetnictví“ musí umět zastřešit všechny tyto software. Modul „Účetnictví“ obsahuje nástroje pro import dat různého typu uložení. Běžně je možno importovat data z ASCII souboru nebo z DBF souboru.

   Možnosti uložení účetních dat

Firmy, které mají v některém z modulů velký objem dokladů a kde by přímé účtování (jeden doklad = jeden účetní) doklad zbytečně objemem dat zatížilo modul „Účetnictví“ mají možnost zvolit pro určitý modul metodu uložení účetních dat tohoto modulu v „lokálních“ tabulkách modulu. V modulu „Účetnictví“ se pak při měsíční uzávěrce automaticky vytvoří jeden kumulovaný účetní doklad.

   Auditace dokladů

Všechny ekonomické moduly IS Xenon pracují na jednotném principu „auditace“. U většiny modulů probíhá auditace dokladů ve dvou úrovních. Pojmem agendová auditace rozumíme potvrzeni správnosti, tzn., že doklad prošel kontrolou daným modulem a je postoupen pro další zpracování.

Podle stavu dokladu, úrovně přístupových práv aj. je možno doklad „stornem auditu“ vrátit zpět do původního stavu.

Např. auditací faktury došlé se provedou automatické vazby do modulu „Banka, saldokonto“ (závazky, zálohy), „Finanční operace“ (příkazy k úhradě) a současně se tento doklad stává platným pro účetní auditaci.

Storno auditu faktury došlé zruší vazby na moduly „Banka, saldokonto“, „Finanční operace“ (je-li to ještě možné, nebyl-li dosud závazek uhrazen) a pozastaví doklad pro účetní auditaci (je-li to ještě možné, nebyl-li doklad dosud účetně auditován).

Auditací pokladního dokladu se provedou automatické vazby do modulu „Banka, saldokonto“ (úhrady – placeno pokladnou) a současně se tento doklad stává platným pro účetní auditaci.

Druhá úroveň auditace je účetní auditace dokladu. Tato funkce opětovně provede kontrolu podle metodiky účtování a obraty dokladu se započítají do stavu účtů.

   Cizí měny

Všechny ekonomické moduly IS Xenon umožňují evidenci v cizích měnách se všemi požadavky na evidenci příslušného účetního případu v cizí měně. Jedním z parametrů nastavení účtované firmy je metoda určování aktuálního účetního kurzu cizích měn. Je možno si vybrat mezi denním, týdenním, měsíčním nebo ročním kurzem.

Např. měsíční závěrka pokladny v cizí měně provede zaúčtování kurzovních rozdílů.

Faktura došlá v cizí měně se přepočte příslušným kurzem na hodnotu v základní měně firmy. Zaúčtování se provádí v této hodnotě. Do modulů „Banka, saldokonto“, „Finanční operace“ se převádějí údaje v cizí měně i v základní měně firmy.

Vystavené faktury rovněž evidují hodnoty v cizí i základní měně.

Po zaplacení závazků (pohledávek) program automaticky zaúčtuje kurzovní rozdíly.

   Vazby na bankovní ústavy

Moduly „Finanční operace“ a „Banka, saldokonto“ obsahují funkce pro napojení na SW bankovních ústavu. Ověřené jsou převody do i z  SW Komerční banky, GE Capital Bank, Investiční a poštovní banky, České obchodní banky, Union Banky, Citibanky a jiné. Vzhledem k otevřenosti IS Xenon není problém provádět převodní operace z jakékoli jiné banky.

   Nadstavby nad modulem účetnictví

Některé stavební a montážní firmy používají nadstavby modulu „Účetnictví“ pro funkce rozpouštění režií, výsledné kalkulace zakázek. Tyto nadstavby jsou však natolik specifické, že se pro každou firmu dodělávají „na míru“.

Zpět na stránku modulů