Mzdy a personalistika jsou dva úzce (datově i funkčně) propojené moduly.

   Mzdy

kromě toho, že obsahují všechny standardní úlohy běžných mzdových programů, nabízejí i úlohy specifické.

Pořizování základních údajů o odpracovaném čase a případné odměně lze importovat z docházkového systému s ASCII rozhraním, úkolovou složku mzdy z modulu „Výroba, odvádění“, automaticky z časového kalendáře a pracovních úvazků nebo ručním vstupem.

Pro podílové odměňování, závislé na tržbě, lze využít funkci „Rozpočítání tržeb organizace“ na pracovníky nebo funkci „Procentní odměna z tržby“ pracovníka.

Lze evidovat pracovní cesty a jejich celkové vyúčtování exportovat do pracovních výkazů. Taktéž lze sledovat přesčasy od počátku roku, tzv. „banku přesčasů“ a ty také „rozpouštět“ do pracovních výkazů. Výpočet lze zcela přiblížit potřebám jednotlivých uživatelů. Mzdy zajišťují i tvorbu evidenčního listu důchodového zabezpečení v tištěné podobě.

Zcela variabilní je i tvorba výstupních tiskových sestav pomocí tzv. „obecné sestavy“, jež lze definovat nad výsledky mezd i nad matričními daty pracovníků.

Odvody a srážky finančních částek lze realizovat tiskem příkazů k úhradě, odesláním přes KPC formát do programového vybavení pro modemový styk s finančními ústavy nebo propojením s modulem „Finanční operace“, který se již postará o ostatní náležitosti.

Modul mzdy lze doplnit o „Evidenci docházky“, která poskytuje na základě skutečně evidované docházky za pracovní poměr a pracovníka vstup do pracovních výkazů.

   Personalistika

eviduje veškerá data o pracovnících v pracovněprávním vztahu, ve vynětí z evidence, o uchazečích o zaměstnání, důchodcích nebo pracovnících, kteří ukončili pracovněprávní vztah.

Pracovníci mohou být zařazováni  na systemizovaná střediska a profese, to znamená, že ke každé profesi lze nastavit nejen různé požadavky (kvalifikační , zdravotní , omezující, apod.), ale také závislé vztahy k nadřízeným  či podřízeným  profesím.

Lze evidovat školení s přehledem jednotlivých témat a jejich účastníků. Evidence školení je provázána s evidencí periodických úkolů (školení účastníků)  a tak můžeme vygenerovat prezentační listiny a plány školení.

Číselníky jsou naplněny oficiálními daty statistické organizace Trexima Zlín, proto jsme schopni vytvářet jimi  požadované statistické výstupy.

Zpět na stránku modulů.