Modul „Výroba“ je úzce navázán na specializované výrobní programy jednotlivých firem a proto je unikátní s určitou mírou oborové shody.  Z tohoto důvodu se následující popis věnuje konkrétním implementacím.

Tato firemní specializace klade vysoké nároky na variabilitu a přizpůsobivost konkrétním výrobním podmínkám a to až do míry zakázkového naprogramování, čemuž díky struktuře vývojového prostředí a firemního makrojazyka modul plně vyhovuje.

Jako datová základna slouží tomuto modulu „Skladová evidence“, bez které jej nelze provozovat a dále volitelně „Objednávky došlé“ pro automatizovanou tvorbu plánu.

    2. Řešení s definovanými vstupy a výstupy (např strojírenská výroba Komaz spol. s r.o.):

   Technicko hospodářské normy

  slouží k evidenci nároků na materiál a výkony pro tvorbu výrobní položky v různých návrhových a realizačních verzích. Součástí těchto THN je i evidence  výrobních postupů (operací) s údaji o nástrojích, měřidlech, Ta,b,c časech s jedinečnou možností  dědění a předávání postupů mezi výrobky s inverzními náhledy.

Výstupem THN jsou závazné výrobní  postupy a normy pro dílenské zpracování, plán a kalkulace, inverzní pohledy .

   Plán

je určen k optimalizaci a výpočtu materiálových, časových a podpůrných prostředků potřebných k realizaci požadovaného objemu výrobků    zadaném čase.

Plán umožňuje tvorbu v několika úrovních, od návrhových verzí přes verze „co kdyby“ až po závazné plány pro zadání do výroby.

Výstupem plánu jsou časové a materiálové sestavy v členění na organizační jednotky, skladové žádanky a rezervace na materiál, nástroje a měřidla

   Kalkulace

      poskytují účinný nástroj k výpočtu a porovnání vnitřních nebo finálních cen výrobků a ke sledování nákladů na výrobu.

Modul umožňuje několik druhů výpočtů (např. kolik je cena vstupů, když má výstup definovanou cenu; kolik bude stát výstup, když máme definovány ceny na vstupu, kolik bude stát celý plán apod. …)

   Odvádění

     eviduje plnění zadání výroby podle jednotlivých pracovníků a výrobků, s možným exportem do modulu mezd jako úkolová složka mzdy.

Výstupem modulu jsou rekapitulace a inventurní seznamy rozpracované výroby a podklady pro úkolové odměňování.

    2.Řešení s variabilními vstupy a výstupy (např potravinářská výroba Martinov a.s.):

Toto řešení přebírá výše popsané vlastnosti a navíc zde vstupuje unikátní souhrn „IQModelů“ , který postihuje problematiku proměnlivých vstupů (např. hmotnost skotu, hmotnost vlhkých vláken textilu ) při plánování finální výroby.

Základem této revoluční myšlenky je propojení báze znalostí, TH norem, plánu a „ON-TIME“ skladové evidence.

Zajímavou vlastností může být pro mnohé výrobce využití „Zástupných“ norem, řešících otázku záměn materiálů.

Zpět na stránku modulů