Slovník

- abychom si rozuměli (slovníček základních pojmů)

  Vznik IS Xenon

- jak to začalo

  Pohled do budoucnosti

- kam míříme a co plánujeme s informačním systémem

  Jaký vybrat IS

- český nebo světový informační systém ?

  Technické podmínky provozu

- požadavky na HW, systémový SW a síťový SW

 

                     

            Sjednocení pojmů, význam použitých zkratek  

IS

Informační systém

SW

Software

(souhrn pokynů vložených do počítače, za účelem vykonávání nějakého úkolu )

OS

Operační systém

(vykonává pokyny SW a plní funkci prostředníka mezi SW a HW)

HW

Hardware

(výpočetní technika tj. počítač, klávesnice, tiskárna, myš apod.)  

NW

Netware

(software, umožňující komunikaci mezi několika počítači v zapojených do počítačové sítě )  

Firma

Nainstalovaná firma - 

( IS Xenon dovoluje na jedné instalaci zpracovávat data více firmám a organizacím)

Uživatel

Pracovník firmy, který má přístup do IS Xenon

Správce IS

Uživatel se zvláštními právy, umožňující mu vykonávat správu nad celým systémem

(supervisor IS)

Obchodní partner

Obchodní partneři (odběratelé, dodavatelé,apod.)

Modul

Uzavřená skupina funkcí IS, kterou ve většině firem provádí jeden uživatel

ON-LINE zpracování

Přímé sdílení a zpracování dat mezi moduly bez nutnosti doplňkových přenosů údajů

Dávkové zpracování

Předávání a zpracování dat po datových celcích (za dávku)

 

 

Od roku 1991 dodávala na trh skupina spolupracujících programátoru jednotlivé moduly IS vyvíjené v programovacím jazyce CLIPPER na databázi DBF. V letech 1993 - 1994 se tyto moduly začaly sjednocovat a propojovat v IS dodávaný na trh pod obchodním jménem „Netis“.

V roce 1997 založila tato skupina programátorů společnost SW Morava s.r.o., která si za stěžejní úkol stanovila další sjednocení a propojení modulů.

Databáze DBF byla pro rozsáhlejší instalace málo spolehlivá a proto jsme novou verzi informačního systému (IS) pod obchodním jménem Xenon již začali dodávat na databázi Btrieve. Btrieve se pro vývoj IS Xenon jevil jako nejvhodnější z mnoha důvodů. ( Je spolehlivá, provozem ověřená, transakční databáze vhodná pro technologii aplikaci „client-server“. Uživatele síťového operačního systému (netware) Novell mají tuto databázi zdarma k dispozici jako součást Novell, existuje i freeware Btrieve verze 5. pro instalaci na samostatných PC )

             Vývojové prostředí IS Xenon

IS Xenon byl vyvinut na bázi programovacího jazyka CLIPPER firmy Computer Associates.

V době, kdy jsme vybírali programovací jazyk (v roce 1991) byly na trhu tři vývojová prostředí, která přicházela v úvahu: DBASE III+, FOXBASE, CLIPPER. Z našeho pohledu se jako nejlepší jevil právě CLIPPER jednak pro svou otevřenost a jednak proto, že CLIPPER je schopen vytvořit samostatné .EXE programy, které k provozu nepotřebují žádné RUNTIME prostředí.

  Hlavní přednost IS Xenon a jeho jedinečnost spočívá v uložení vzhledu obrazovek, tiskových sestav a definicí chování programu v textových souborech, které mohou být modifikovány textovými editory uživatele, operátora nebo externími spolupracovníky,  podle jejich přání  a povolení správcem systému.

Tyto vnější konfigurační soubory mohou být zakódovány do nečitelné podoby na základě jedinečného kódovacího klíče.

             Windows verze software

Vývoj ovládání a zobrazování chodu aplikací prodělal od vzniku informačních technologií čtyři základní etapy vývoje:

1.      Uzavřený provoz   – Děrné štítky, děrné pásky  - sestavy

2.      Terminálový provoz  - Terminály (pracné ovládání) - sestavy

3.      DOS verze  - Stanice PC / MS DOS  - prohlížení dat, lokální tisk

4.      WINDOWS verze   - Stanice PC / Windows - prohlížení dat, lokální tisk

V současné době jsou některé IS provozovány v terminálovém provozu. Tyto IS zdůvodňují použití již zastaralé technologie bezpečností a stabilitou provozu.

Naproti tomu jsou DOS verze velmi jednoduché i pro uživatele, kteří běžně s PC nepracují. Jednoduché ovládání mnohonásobně zvyšuje produktivitu práce zejména při pořizování dat v provozech, kde se uživatel nevyhne pořízování velkého objemu dat (sklady, expedice). Výhodou je rovněž jednoduchý a relativně stabilní client MS DOS.

WINDOWS verze mají své výhody, ale i zápory. Mezi klady patří rychlý přístup k datům (32 bit klient), intuitivní ovládání, přehledné výstupy. K záporům je třeba přičíst hlavně nestabilitu OS WINDOWS a nároky na údržbu OS WINDOWS.

 

V současné době pracují vývojáři SW Morava na překlopení programů do programovacího jazyka Alaska firmy Alaska Software, která je windows pokračovatelem jazyka CLIPPER. Přechodem na programovací jazyk Alaska se IS Xenon stane nejen plně 32 bitovou windows aplikací, ale stane se i relativně nezávislý na databázi, na které bude provozován.

Standardně (vzhledem k současným obchodním aktivitám firmy Novell ) bude IS Xenon provozován na databázi Oracle.  

            Český nebo „světový“ IS
             Každé srovnávání IS je poplatné vztahu autora k příslušným IS. V této kapitole se jen v hrubých rysech pokusíme nastínit

             okruhy, na které by se měl zaměřit pracovník provádějící výběr IS.

 

Hot - Line   

Dostupnost pracovníků s dostatečnou znalostí o IS. 

Mnohdy v naši republice prodávají IS pouze obchodníci, kteří o implementacích nic nevědí.

Funkčnost 

U ekonomických a mzdových modulů je důležitá funkčnost v souladu s platnou českou legislativou ( toto „světovým“ IS často chybí ). 

U výrobních modulů je funkčnost dána pouze interními požadavky podniků, „světové“ IS mají v této oblasti náskok

Otevřenost

Přístup k tabulkám IS jinými prostředky než pouze uživatelským rozhraním.

Přizpůsobivost

Jak rychle a za jaké náklady je možno přizpůsobit, upravit a nastavit IS podle nových požadavků uživatele.

Cena

Rozumí se cena licence, cena implementace, cena služeb údržby.

 

Požadavky na HW, SW, NW Před vlastní instalací IS Xenon si musíme odpovědět na otázku, v jakém prostředí budeme IS Xenon provozovat.

Návrh prostředí se odvíjí od různých okolností. Mezi ty, které nejvíce ovlivňují návrh prostředí patří:

Počet uživatelů IS Xenon, celkový počet uživatelů sítě.

Objem dokladů zpracovávaných IS.(Počet faktur vydaných, došlých, objem skladových položek, atd. )

Další software provozovaný na síti.

Stávající HW, SW, NW vybavení podniku.

Finanční možnosti podniku.

HW požadavky na stanice:

 PC Pentium a více, min 8 Mb RAM (doporučeno 16 Mb)

Běžně je možno IS Xenon provozovat na samostatném PC pod W95, Windows NT, MS DOS, OS2.

HW požadavky na stanice:

Další možnosti je PEER-TO-PEER sít několika PC W95, OS2 či Windows NT.

Na sítích Windows NT či sítích Novell, kde stanice mohou být libovolné kombinace Windows NT, W95, MS DOS, OS2.

Tato možnost je nejběžnější a při dostatečném  zabezpečení  provozu serveru (UPS) i nejbezpečnější. Dostatečně jsou v praxi prověřeny instalace  100  uživatelů v síti Novell 4.11 s objemem dat 1 000 000 záznamů v tabulkách.

 HW požadavky na server jsou dány požadavky instalace Btrieve. Podle počtu uživatelů 16-64 Mb  RAM  paměti, podle rozsahu dat musí nbýt zvolena dostatečná kapacita disků.

 Samostatnou kapitolou výběru HW jsou tiskárny. Pro plné využití možnosti systému  by tiskárny měly umět tisknout česky - doporučujeme kód LATIN2. Výhodou pro údržbu je mít stejné tiskárny u všech stanic.